Ines Nerina
Uncategorized

#TBT PARIS SERIES Disneyland

[RO]   TBT (Throw back Thursday) se referă, conform Urban Dictionary, la acele poze din trecut pe care oamenii le postează într-o zi de joi. Treptat, nu s-a mai respectat ziua de joi, dar pe social media au continuat să apară postări cu hashtagul #tbt doar pentru a marca rememorarea unei amintiri din trecut. Așa că, m-am gândit ca acest #TBT PARIS SERIES să fie ca un jurnal în care marchez câte o amintire plăcută din stagiul pe care l-am petrecut la Paris toamna trecută. Am remarcat, uitându-mă în arhiva blogului, că lipsesc foarte multe clipe speciale din Paris, poze superbe și momente unice pe care nu le-am postat încă. Tocmai de aceea, într-o zi de joi sau nu, voi posta câte un episod de #TBT PARIS SERIES. Chiar dacă au trecut câteva luni de la revenirea mea în țară, nu consider că este prea târziu să fac asta pentru simplul fapt că abia acum s-au decantat în memorie toate acele amintiri numai bune de povestit.

(play and go back to the childhood)

Nu cred că este om pe pământ care să nu vrea să viziteze parcul Disneyland, indiferent de vârstă. Nu ești niciodată prea bătrân pentru a te bucura de magia acestui loc desprins din basme. De când eram mică mi-am dorit mereu să cunosc prințesele din poveștile mele preferate, să mă plimb prin castelul lor, să mă dau în toate acele rollercoastere imense. Ce mi-am pus pe lista de to-do-in-Paris? Prima pe listă era excursia la Disneyland, evident. Și chiar trebuie văzută ca o excursie propriu-zisă pentru că, pe lângă faptul că e departe de oraș și călătorești cu trenul RER mai bine de o oră jumătate, domeniul Disney este imens și ai nevoie de cel puțin o zi întreagă să explorezi totul.

Excursia Disneyland a început cu achiziționarea în avans de bilete (online se găsesc mai ieftin, plus că dacă ai șansă poți da peste promoții last minute) pentru că, fiind trafic mare de vizitatori, nu găsești bilete de pe o zi pe alta tot timpul. Atunci am găsit o reducere de 50% în perioada respectivă pentru că erau lunile de toamnă-iarnă, iar turiștii nu erau la fel de numeroși. Dacă nu mă înșeală memoria, cred că un bilet a fost în jur de 40-50€, redus de la 80€. La categoria asta de prețuri și bilete, există mai multe variante de pachete promoționale, skip-the-line ticket etc. Eu l-am luat pe cel mai basic ticket, dar dacă ar fi să mai merg o dată NU AȘ MAI LUA BILETUL DE BAZĂ! Pentru că toată magia și entuziasmul pălește în fața cozilor de ore în șir. De exemplu, pentru o cursă de 1 minut la cel mai tare carusel, am stat la coadă 1h30, iar când era mai aglomerat, coada era estimată la 3h… Cred că mai bine cumperi un bilet, fie și dublu ca preț, care îți oferă confortul de a sări coada. Sunt multe atracții în parcul Disneyland și e păcat să petreci 80% din timp așteptând în picioare, nu-i așa?

Am pornit spre Disney cu un ghiozdan plin cu mâncare, apă, insulină, glucometru, cititor Freestyle, camera foto etc. Ca diabetic, trebuie să port cu mine multe lucruri extra, darămite pentru o zi atât de specială și full. Ehe, apropo de diabet, Disneyland mi-a arătat ceva extrem de fascinant, și anume, cum reacționează glicemia în fața adrenalinei, entuziasmului și a oboselii. Având senzor de monitorizare continuă a glicemiei puteam să văd în timp real ce se petrecea cu glicemia mea. Pot spune că am rezonat perfect cu parcul de distracții, glicemic vorbind. Și pe senzorul meu tot un rollercoaster era. După fiecare cursă plină de adrenalină, urca și glicemia până la 300. Făceam corecție cu insulină, cât stăteam la coadă scădea în limitele normale, iar când mă dădeam în alt carusel care mă învârtea cu capul în jos, iar ajungeam cu glici la 200+. O adevărată aventură și cu glicemia, dar așa am învățat despre mine cum reacționez la adrenalină și mult entuziasm. Oricum au meritat cele 6 injecții în plus din acea zi, cam atât de multe corecții au fost necesare.

Revenind la atracțiile parcului, Disneyland este împărțit pe două parcuri (unul care respectă tema studiourilor de filmare Walt Disney, iar celălalt- cel în care am fost eu- este cu tema basmelor). Nu reușești să te bucuri de ambele parcuri într-o singură zi, de aceea am optat să profit complet doar de unul.

Disneyland este mai frumos ca orice poză, orice video sau orice documentar. E de o mie de ori mai frumos pentru că e o poveste care se trăiește de fiecare. E o experiență completă pe care fiecare suflet tânăr o trăiește intens în felul lui. Pozele pe care le-am făcut acolo nu pot să redea nici 1% din trăirile mele reale din acea zi. Nici un cadru perfect nu poate fi fidel realității tocmai pentru că e vorba de trăire. M-am bucurat cu cele mai sincere sentimente, mi-a vibrat sufletul în acele trenulețe în miniatură, mi-au fost ochii în lacrimi când m-am reîntors pentru o zi în copilărie, am râs cu poftă, am uitat de toate grijile. Cred că asta face Disneylandul atât de magic… că pentru o zi poți evada din cotidian și te bucuri ca un copil de ceea ce ți se întâmplă acolo.

[EN]

TBT (Throw Back Thursday) refers, according to Urban Dictionary, to those pictures of the past that people post on a Thursday. Gradually, Thursday was no longer respected, but on social media it continued to appear the#tbt hashtag just to mark some memories. So, I thought this #TBT PARIS SERIES was like a diary in which I recall a pleasant memory from the period I spent in Paris last fall. I noticed, looking at the blog archive, that there are a lot of special moments missing from Paris, great pictures and unique flashbacks that I have not yet posted. That’s why, on a Thursday or not, I’ll post an episode of #TBT PARIS SERIES. Even if it’s been a few months since my return to Romania, I do not think it’s too late to do this. It’s just high time I got them clearly on my mind.

I do not think there is a single person on earth who has never wanted to visit the Disneyland Park, no matter the age. You are never too old to enjoy the magic of this place full of fairy tales, princesses, warriors and rollercoasters. Since I was a child  I have always wanted to meet the princesses of my favorite fairy tales, visit their magical castle, have fun in all those huge rollercoaster. What did I put on my to-do-in-Paris list? The first on the list was the trip to Disneyland. And it really has to be seen as a proper trip because, apart from being far from the city and traveling by RER for more than an hour and a half, the Disney domaine is huge and you need at least a whole day to explore everything.

The Disneyland trip has begun with the advance purchase of tickets (online is cheaper, plus if you have a chance you can find the last minute promotions) because, as there is a lot of visitors, you need to get your tickets in advance. Then I found a 50% discount during that period because it was the autumn-winter months and the tourists were not as numerous. If my memory does not play tricks on me, I think a ticket was around 40-50 €, reduced from 80 €. In this category of prices and tickets, there are a lot of promotional packages, skip-the-line tickets, etc. I took the most basic ticket, but if I were to go again I WOULD NOT BUY THE BASIC TICKET AGAIN! Because all the magic and enthusiasm fades in front of huge queues and lines. For example, for a 1 minute ride at the biggest rollercoaster, I waited in line for 1h30, and when it was more crowded, the waiting time in line was estimated to 3h … I think you’d better buy a ticket, even at a double price, which gives you the comfort of skipping the line. There are lots of attractions in Disneyland Park and it’s a pity to spend 80% of the time waiting, isn′t it?

We headed for Disney with a bag full of food, water, insulin, meter, Freestyle reader, camera, etc. As a diabetic, I have to take a lot of extra stuff with me, especially for a very special and full day like this one. Well, speaking of diabetes, Disneyland showed me something extremely fascinating, more precisely, how glucose reacts to adrenaline, excitement and fatigue. Having a continuous blood glucose monitor, I could see in real time what was happening with my blood sugar. I can say that I resonated perfectly with the rollercoaster park, glycemic speaking. I also had a rollercoaster on my Freestyle reader. After each adrenaline ride, I had my blood sugar up to 300. I was correcting with insulin as many times I needed. While I was standing in the queue my BG dropped within normal limits, and when I was putting myself in another rollercoaster ride that turned me upside down, I was high again. A real adventure with this blood sugars, but that’s how I learned how I react to adrenaline and a lot of enthusiasm. Anyway, it was all worth all the six extra injections that day, that  many corrections were needed.

Going back to the park’s attractions, Disneyland is divided into two parks (one that follows the theme of Walt Disney movie studios and the other one – the one I was in- follows the fairy tales theme. You can not enjoy both parks in a single day, so I chose to take full advantage of just one.

Disneyland is nicer than any photo, any video or any documentary. It’s a thousand times more beautiful because it’s a story that each and every one of us feels. It is a complete experience that every young soul lives intensely in his own way. The pictures I’ve took there can not show not even 1% of my real feelings on that day. No perfect frame can be true to reality because it is about living the moment. I enjoyed it with my most sincere feelings, my soul vibrated in those miniature trains, my eyes were watery when I returned for a day to my childhood. I had a great day with laughter, with a lot of joy. I simply forgot about all my worries. I think that’s what makes Disneyland so magical … that for a day you can escape from the real world and enjoy yourself as you did when you were a child.

 

 

You Might Also Like...